Pradžia

“Visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.“ Kol 3, 17

LELB Naujų Metų pamaldos vyks Garliavos evangelikų liuteronų diakonijos centre 2020 m. sausio mėn. 04 d. 11 val. (adresas: Vytauto g. 95, Garliava, Kauno r.).

Kūčių dieną (gruodžio 24 d.) pamaldos vyks 15 val.
I Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) – 10 val.

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Viešpats yra arti! Fil 4, 4-5

Kalėdos yra laikas, kai Viešpats parodė mums savo artumą ypatingu būdu, nes Jis pats pas mus atėjo, atėjo į mūsų pasaulį, mūsų gyvenimą, mūsų šeimą. Tai yra kvietimas mums atsakyti tuo pačiu, kvietimas sugrįžti pas Jį, kaip tam sūnui palaidūnui, sugrįžti ir pareiti į Jo šeimą, Jo kurtą pasaulį ir gyvenimą, o visa tai įmanoma tuo pačiu būdu – gimimu, sugrįžimu prie gimimo. Gimimas yra džiaugsmas, kai pasimiršta skausmai, nes štai nauja gyvybė, naujas žmogus, naujas gyvenimas. Atraskime šį džiaugsmą, išlaikykime jį, visuomet džiaukimės juo, likime jame! Viešpats yra arti mūsų, tad ir mes būkime arti Jo, o tuomet turėsime ir tą džiaugsmą Viešpatyje.

Palaimintų Kalėdų!

Kun.Vaidas Klesevičius

Lietuvių tautinės savimonės išsaugojimo galimybės Lietuvoje ir diasporoje

donelaitis

Gruodžio 13 d. Marijampolėje vyko tarptautinė konferencija-skaitymai „Lietuvių tautinės savimonės išsaugojimo galimybės Lietuvoje ir diasporoje”, skirta Kristijonui Donelaičiui ir kitiems Mažosios Lietuvos šviesuoliams atminti, pasidalinti mintimis apie lietuvybės išsaugojimą „nuo Donelaičio iki Pasaulio lietuvių centro”.
„ Dėkoju Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijai už gražią iniciatyvą draugėn burti žmones, kuriems brangi istorinė atmintis apie iškilius Mažosios Lietuvos šviesuolius, kalbėti apie lietuvybės ir ryšių su diaspora puoselėjimą”,- sveikindamas konferencijos dalyvius sakė Savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis
Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Karaliaučiaus krašto bei Palenkės lietuviškų rajonų, lietuvių kalbos mokytojai, perskaityti aktualūs pranešimai, Kristijonas Donelaitis prisimintas emocinguose aktorės Virginijos Kochanskytės skaitymuose, leidėjas Valentinas Juraitis pristatė naujai išleistą Donelaičių giminės genealoginį medį.
Pagerbtas poeto Kristijono Donelaičio atminimas prie paminklo. Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko atminties pamaldos

https://www.facebook.com/marijampolessavivaldybe

Suvalkų parapijoje lapkričio 26 d.

Suvalkai 2

Jūrė

Jūrė

Lapkričio 10 d., sekmadienį, Jūrės miestelio Dievo gailestingumo koplyčioje šv. Mišios buvo aukotos už II-ojo Pasaulinio karo belaisvius (1945-1947 m.) palaidotus Jūrės miestelio teritorijoje esančiose kapinaitėse.
Po šv. Mišių visi patraukė į visai šalia Alyvų gatvės miške esančią amžino poilsio vietą. Dr. Juozas Banionis trumpai pristatė šių kapų atsiradimo istoriją, pasidžiaugė, kad gyventojai nepamiršta ir rūpinasi kapinių valymu, aplanko kapines Vėlinių dieną, meldžiasi, o štai dabar – pastatė kryžių. Visų prisidėjusių auka ar darbu vardai ir pavardės buvo uždarytos į „laiko kapsulę“ skirtą ateities kartoms ir užmūrytos kryžiaus papėdėje.
Kryžiaus gamybai medieną paaukojo Jūrės miestelio girininkija (girininkas Kostas Silickas), menininkas Vytas Aputis padarė kryžių. Kryžių palaimino Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos ganytojas Vaidas Klesevičius. Kunigas Kęstutis Vosylius kryžių pašventino. Buvo pagiedota giesmė „Kryžiau šventas“, uždegtos žvakės. Prie kapinių padėkos ir sveikinimo žodžius tarė: Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos atstovas Lietuvoje Kazimieras Arlauskas bei Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorė Reda Kneizevičienė.
Galiausiai visi susirinko Jūrės miestelio kultūros namuose. Jūriečius ir svečius pasveikino Jūrės miestelio bibliotekininkė Sigita Jarockienė; dr. Juozas Banionis papildė prie kapinių pradėtą istoriją savais prisiminimais, kadangi buvo užaugęs visai šalia II-ojo Pasaulinio karo kapinių, pateikė įdomias istorinių dokumentų ir mokslinių tyrinėjimų detales.
Popietės metu, prie vaišių stalo, savo prisiminimais apie okupantus, belaisvių gyvenimo sąlygas – barakus, skurdą ir mirštančiuosius – dalinosi Alyvų gatvėje gyvenę moterys. Ina Rašimaitė–Martikaitienė visa tai buvo mačiusi savo akimis. Ramutės Jankauskienės tėvų namai buvo pastatyti toje vietoje, kurioje kadaise buvo karo belaisvių barakai; ji dalinosi prisiminimais apie savo akimis matytas akstinuotas vielas bei tėvelių pasakojimais. Gintarė Narkevičiūtė prisiminė jos senelės perduotus gyvus istorijos vaizdus.
Po tokios dienos galima tarti: gyvenimas prasmingas, kai tarnauji, kai daliniesi, kai meldiesi – kai MYLI!
Didelis AČIŪ visiems ir kiekvienam, kuris auka ar darbu prisidėjo prie šios dienos įvykių, net jei esate nepaminėti šiame raštelyje, Dievas jums su kaupu atlygins.

https://www.facebook.com/juresmiestelis/

LELB Reformacijos šventė Vilniuje

Reformacija

Konfirmacijos ir mokslo metų pradžios šventė

20190901_113705

Rugsėjo 1 d. konfirmuotos Augustė Anė Jakubauskaitė ir Gabija Minsevičiūtė

Santuoka

IMG_1695

Andriaus ir Emilės Žučenkų santuoka rugpjūčio 17 d.

Trys krikštai

20190811

2019 m. rugpjūčio 11 d. pamaldose buvo pakrikštytos Amelija ir Mija Bielevičiūtės bei Austėja Ružaitytė

Vizitas pas kaimynus

67533690_3019639518063288_2887872358415073280_n

Liepos 28 d. po pamaldų Marijampolėje išvykom pas kaimynus lenkus. Suvalkų bažnyčioje kartu su vietos kunigu Dawid Banach ir vyskupu Paweł Hause pravedėm pamaldas su Šv.Vakariene parapijos tikintiesiems ir susirinkusiems šio regiono kraštiečiams, atvykusiems iš Vokietijos. Pasiklausėm jaunimo labdaringo koncerto, kuris buvo skirtas paremti vargonų remonto darbus ir išskubėjom į Burniškės evangelikų lenkų-vokiečių kapines, kur kartu pasimeldėm ir su čia prisijungusiu Vižainio katalikų klebonu bei vietos gyventojais.

20190728_140430

Krikštas

20190727_123836

Svėja Marie Viktorija Kohnke liepos 27 d.

Grupės “South Ave“ koncertas

66028976_1386133814877383_7259134461323771904_n

2019 liepos 3 d.

200 metų jubiliejaus šventės akimirkos

DSC_0606

Istorikės, habil.dr. Aldonos Prašmantaitės pranešimas apie parapijos pirmuosius dešimtmečius

DSC_0621

Svečio dr.Georg Festerling sveikinimo žodis

DSC_0627

Svečių iš Alundos parapijos sveikinimas

DSC_0632

Gieda ansamblis iš Kauno parapijos

DSC_0610

Svečiai iš Kauno ir Šakių parapijų

DSC_0700

Šventinės pamaldos

DSC_0718

Parapijos choras

DSC_0724

Vyskupas M.Sabutis, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas P.Marozas su svečiais iš Vokietijos ir Švedijos bei kunigu V.Klesevičiumi

DSC_0715

Po šventinių pamaldų

plakatas koreguotas tekstas

1939 m. Lietuvos evangelikų Kelias

1939 m. liepos 16 dienos “Lietuvos evangelikų kelyje” aprašoma parapijos šventė. Birželio 29 d., Petro ir Povilo dieną, Marijampolės parapija šventė savo įkūrimo 120 metų jubiliejų. Šventėje dalyvavo kun. Višeropas iš Kauno ir kun. Stanaitis iš Jurbarko. Liturgiją pravedė vietos klebonas Eichelbergeris, o pamokslus abiejomis kalbomis pasakė kunigai Višeropas ir Stanaitis. Bažnyčioje buvo daug ir iš toliau atvykusių žmonių. Šiai progai buvo suremontuota ir pagražinta bažnyčia iš išorės ir iš vidaus. Šį straipsnį rašęs parapijietis prisiminė ir tai, kad Marijampolės klebonas Eichelbergeris neseniai atšventė savo ordinacijos – įšventinimo kunigu – 50 metų jubiliejų. Taigi parapija turėjo dvi šventes. Ta proga skaitytojams buvo pateikta ir Marijampolės parapijos kronika, kurioje rašoma, kad “1819 m. Marijampolės evangelikai įteikė vyriausybės komisijai Varšuvoje prašymą leisti parapijai įsikurti ir pastatyti bažnyčią. Tai jiems buvo leista ir tai yra Marijampolės ev.liuterionių parapijos pradžia.“

Koncertas “Vivaldi muzikos ekspresijos“

sdr

Birželio 22 d.

dav

Santuoka

Nuotrauka49

Aido ir Rūtos santuoka birželio 15 d.

Kvarteto “Baroque Contempio“ projektas

dav

Birželio 13 d.

Velykinis vyskupo M.Sabučio sveikinimas

VIEŠPATS dalija mirtį ir duoda gyvastį, nuveda į Šeolą ir prikelia. 
VIEŠPATS suvargina ir praturtina; Jis nužemina ir išaukština. 
Jis ištraukia vargšą iš dulkių, pakelia skurdžių iš šiukšlyno, 
Pasodina jį su didžiūnais, suteikia jam garbingą paveldo sostą. (1 Sam 2,6-8)

 

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

 

Sveikindami vieni kitus: „Kristus prisikėlė!“, mes, drauge Dievo Žodžio lydimi su verkiančiomis moterimis, keliaujame prie tuščio mūsų Viešpaties kapo. Kas kada būtų galėjęs pagalvoti, kad būtent kapas taps ta vieta, kur mūsų skausmo ašaros virsta džiaugsmo ašaromis. Juk kapai susiję su skausmu, liūdesiu, ilgesiu, baime. Tačiau šiandien mes drauge žvelgiame į tą vieną kapą, kuris mus džiugina, nes iš šios nevilties vietos mus pasiekia žodžiai: „Čia Jo nėra“. Viešpaties Jėzaus Kristaus nebėra kape. Kaip senoviniame Rytų bažnyčių ir kai kurių liuteronų giedojime skamba: „Kristus, mirtimi mirtį nugalėjęs, prisikėlė iš mirusių ir gulintiems kapuose gyvybę dovanojo“. Mes džiaugiamės, nes ir mūsų, ir mūsų mylimųjų kapai bus tušti.

Šiandieną skaitome žodžius iš Onos giesmės. Prisimename Senojo Testamento Onos istoriją, įvykusią beveik prieš tris tūkstančius metų. Ši nevaisinga moteris šaukėsi Viešpaties. Prislėgta savo nedalios, kitos vyro žmonos patyčių, skausmo ašaroms riedant ji širdimi šaukėsi Dievo. Ji svirduliavo. Jos malda buvo negirdima žmonėms, kad kunigas Elis net sudraudė ją: „Kiek ilgai girta svirduliuosi? Išsipagiriok nuo vyno!“ Bet Viešpats išgirdo, pamatė ir atsiliepė. Iš jos gimė šventas Dievo žmogus Samuelis. Štai! Kaip Onos giesmė nepanaši į verksmą! Tai padėkos Dievui giesmė, o drauge ir pranašystė apie Šeolį, mirusiųjų buveinę, ir Prisikėlimą.

Kas šį rytą mus, Kristaus Bažnyčią, sieja su Ona? Manau, daugeliui yra tekę bent kartą gyvenime, o gal ir šiuo metu tenka patirti skausmą, kai, atrodo, visos ašaros išverktos. Kai pritrūkstame žodžių nusakyti, ką jaučiame, ir net nerandame tinkamų žodžių maldai. Mylimo žmogaus mirtis, sunki liga, sužeista širdis… Daug kas mus gali pastatyti šalia raudančios ir iš skausmo svyruojančios Onos. Bet yra dar vienas dalykas, dėl kurio turėtume raudoti nepalyginamai daugiau už Oną. Tai – nuodėmė. Su ja – mirtis, o su mirtimi – pragaras. Ten mūsų vieta, mes esame mirę. Ir jokiu darbu, jokiu pasiryžimu nei Tu, nei aš negalime pakeisti savo padėties.

Tačiau visiškai viską pakeičia Jėzus Kristus. Jis tapo prakeikimu už mus ir užnešė mūsų kaltes ant kryžiaus, taip amžiams sutaikydamas mus su Tėvu. Jis visiems Juo pasitikintiems dovanoja gyvenimą ir prisikėlimą drauge su Juo. Ona gieda ne sau, bet Viešpačiui, padariusiam neįmanomą dalyką. Mes taip pat giedame ne sau, bet Kristui, padariusiam tai, kas neįmanoma – dėl mūsų nugalėjusiam mirtį ir leidžiančiam džiaugtis, kad su Juo ir Jame amžiams esame Dievo vaikai, kuriems dovanotas prisikėlimas bei amžinasis gyvenimas.

Nelikime drauge su pasauliu mirtyje ir kape, bet, palikę netikrus dievus, su visais savo vargais, baimėmis, nuodėmėmis bėkime pas Kristų, kad Jis gydančiu Žodžiu, Krikšto vandeniu bei savo Kūnu ir Krauju nuritintų didelius mūsų kapų akmenis ir amžinai priglaustų prie savo mylinčios širdies.

 

Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Brolis Kristuje,

Vyskupas Mindaugas Sabutis

2019 Velykos

Didžiojo Ketvirtadienio pamaldos Vilniuje

57172601_2290280367701401_4218082652642607104_o

57154175_2290280031034768_1103794762437099520_o

Didžiosios savaitės pamaldos:

Didįjį Ketvirtadienį 18 val.

Didįjį Penktadienį 18 val.

Velykų dieną 10 val.

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Naujųjų Metų pamaldos Tauragėje 2019 m. sausio 5 d.

NMpamaldos